Reglement MazeMania

versie 9 oktober 2023

Doelstelling
Het deelnemend team gaat met de robot een parcours afleggen. Het speelveld is opgebouwd in de vorm van een doolhof en is pas gekend op de wedstrijddag zelf. De robot start in de startzone en eindigt in de stopzone. De tijd die hiervoor nodig is, wordt opgemeten en vergeleken met de andere
teams. De robot mag maximaal 3 minuten rijden. De winnaar is de robot met de kleinste tijd om het parcours af te leggen.


Deelname wedstrijd
Deelnemers
Alleen teams die zich hebben ingeschreven voor de steamcontest OHM, mogen deelnemen aan de
wedstrijd van MazeMania.


Team
Het team heeft de volgende voorwaarden:
- een teamnaam
- maximaal 7 personen (6 leerlingen en één begeleider)
- kies één teamleider (en dit mag geen begeleider zijn)


Inschrijving deelname wedstrijd
Het deelnemende team moet ten laatste 4 weken voordat de wedstrijd begint hebben doorgegeven
aan de organisator:
- de naam van de school
- de naam van het team
- de naam van de robot
- het aantal personen van het team (totaal van leerlingen en begeleider)


Robot
Robot en microcontroller
Zowel voor de testronde als de wedstrijdronde zijn de volgende robots toegelaten:
- DFrobot micro:bit maqueen Lite
- DFrobot micro:bit maqueen PLUS V1
- DFrobot micro:bit maqueen PLUS V2
- ELECFREAKS micro:bit smart cutebot
- KEYESTUDIO micro:bit Mini Smart Robot Car
- KITRONIK :MOVE Motor
- een eigen creatie van het onderstel dat voldoet aan de voorwaarden


De volgende microcontrollers zijn toegelaten:
- micro:bit V1
- micro:bit V2
Er is maar één microcontroller per robot toegelaten!


Aandrijving
De robot mag enkel elektrisch aangedreven worden en gevoed worden met een batterij.


Grootte
Het vaste onderstel van de robot mag niet groter zijn dan 10 cm x 10 cm. Voelsprieten
of andere sensoren zijn geen onderdeel van het onderstel en mogen hier uitsteken. Er
is geen beperking in de hoogte.


Batterij
Alleen de standaard alkaline en oplaadbare Ni-MH cellen zijn toegelaten. Li-ion cellen, loodaccu’s en
powerbanks zijn niet toegelaten. De batterij bevindt zich vast op de robot.


Uitbreiden van robot
Het is toegelaten om de robot uit te breiden met mechanische onderdelen en
elektrische/elektronische componenten!


Autonoom
Tijdens de testronde is het toegelaten om met een IR-controller or remote controller te werken om
het speelveld te verkennen. De robot moet echter tijdens de wedstrijdronde volledig autonoom
werken zonder een IR-controller of remote controller.


Verplaatsen op speelveld
De robot mag zich alleen rijdend verplaatsen. Springen, overvliegen, klimmen is niet toegelaten. Ook
mag de robot het speelveld niet beschadigen (krassen, markeringen, omverduwen van muren, ...).


Loskomende stukken
Tijdens het rijden op het speelveld mogen er geen onderdelen loskomen van de robot.


Nummerplaat
De robot moet een nummerplaat hebben met het nummer van het team die toegekend is aan de
robot bij inschrijving. Het nummer op de nummerplaat moet duidelijk leesbaar zijn en moet minimaal
4 cm x 4 cm groot zijn.


Pimpen
Het is toegelaten om je robot te versieren. Maar de versiering mag het rijden niet beïnvloeden. Ook
mag het speelveld niet beschadigd worden.


Controle
De scheidsrechter heeft steeds het recht om de robot te inspecteren op de bovenstaande item.

 

Niet naleven van de regels
Wanneer de regels van deel 3 niet worden nageleefd, mag het team niet deelnemen aan de
wedstrijden in de namiddag en kan het team geen aanspraak doen op prijzen.

Speelveld
Afmetingen unit
Het speelveld bestaat uit units. Elke unit is een vierkant van 140 mm x 140 mm. Het
speelveld bestaat uit 8 x 12 units. 


Afmetingen muren
De dikte van de muren is 18 mm dik en heeft een hoogte van 60 mm. De buitenkant van het speelveld is
volledig omgeven door muren. De afstand tussen de muren is 122 mm.


Materiaal
Het speelveld is gemaakt van hout (MFD). De vloer van het speelveld kan een weinig
glad zijn en het kan zijn dat er niet voldoende wrijving is.


Kleur
De vloer van het speelveld heeft een licht bruine kleur (MDF-plaat). De muren van het speelveld zijn wit geverfd.


Start- en stopzone
De startzone bestaat uit 1 unit is gelegen in een van de 4 hoeken van het speelveld. De startzone is
omgeven door 3 muren. De stopzone bestaat uit een vierkant van 4 units en heeft maar één ingang.
De stopzone zal nooit aan de rand van de buitenmuren liggen.


Verschillende paden
Er kunnen verschillende paden leiden naar de stopzone.


Speelveld
De deelnemers zien het speelveld pas om 11.00h op de dag van de wedstrijd!


Wedstrijd
Scheidsrechter
De scheidsrechter heeft het recht om een robot te diskwalificeren of om een wedstrijd
stil te leggen. De scheidsrechter kan worden bijgestaan door een jurylid. Volg steeds
de instructies van de scheidsrechter op. Als er vragen zijn of er is enige vorm van discussie, mogen
alleen de leerlingen de communicatie voeren met de scheidsrechter. Dit hoort bij het leerproces voor
de leerlingen. De coaches mogen niet deelnemen aan het gesprek. De scheidsrechter neemt de
eindbeslissing bij een discussie.


Rondes
Er zijn twee rondes:
- Testronde in de voormiddag (van 11.00h-14.00h)
Er worden geen tijden opgenomen die meetellen voor de officiële wedstrijd.
- Wedstrijdronde in de namiddag (van 14.00h-14.30h)
Er worden tijden opgenomen die meetellen voor de officiële wedstrijd.


Speelveld
Voor de deelnemende teams is er een wachtrij aan de ingang van het speelveld.
Het is verboden voor de omstaanders die geen deel uitmaken van het team de robot aan te raken.
Het is tijdens het rijden van de robot verboden voor de leden van het team en de omstaanders om
de tafel aan te raken.


Wachtrij
Maximaal 2 leden per deelnemende team stellen zich op in een wachtrij aan de ingang van het
speelveld. De aanschuivende leden moeten de robot bij zich hebben. Het is niet toegelaten om in de
wachtrij voor te kruipen of een plaats te reserveren voor zijn team.


Testronde in de voormiddag (van 11.00h-14.00h)
Elke deelnemend team krijgt meerdere pogingen om het doolhof te verkennen en uit te testen.
Er wordt geen tijd opgenomen dat meetelt voor de wedstrijd, maar er wordt wel een tijd van
5 minuten opgenomen om het speelveld te mogen gebruiken.
Het is toegelaten om tijdens deze 5 minuten:
- aanpassingen te doen aan de robot, zowel hardware- als softwarematig.
- zo dikwijls het rijden van de robot te onderbreken en terug te starten in de startzone.
Wanneer de 5 minuten om zijn, verlaat het team het veld en sluit, indien gewenst weer aan in de rij.
Aanpassingen gebeuren best aan de tafel van het team en niet in de rij.

Wedstrijdronde in de namiddag (van 14.00h-14.30h)
Elke deelnemend team krijgt twee pogingen om deel te nemen aan de wedstrijd. De
wedstrijdronde duurt maximaal 3 minuten. De poging is geldig wanneer de robot de
startzone heeft verlaten. Het is NIET toegelaten om tijdens de wedstrijdronde nog
aanpassingen (zowel hardware- als softwarematig) te doen aan de robot.
- De tijd begint te tellen, wanneer de voorkant van de robot de startzone heeft verlaten.
- De tijd stopt, wanneer de volledige robot in de stopzone staat.
- De kortste tijd van de 2 pogingen in de namiddag telt mee als officiële tijd.
- De maximale tijd die de robot mag rijden is 3 minuten. Dan mag de scheidsrechter de
wedstrijdronde stoppen.
- Als de robot de stopzone niet bereikt, dan wordt de kortste afstand gemeten tussen de voorkant
van de robot en de ingang van de stopzone.
Wanneer één wedstrijdronde klaar is of de scheidsrechter heeft beslist om het rijden van de robot te
stoppen, dan verlaat het team het veld en sluit voor een tweede en laatste keer aan in de rij.
Eventuele nodige aanpassingen gebeuren best aan de tafel van het team en niet in de rij.


Immobilisatie
Het kan zijn dat een robot geïmmobiliseerd raakt in een hoek of aan een muur. Een lid van het team
krijgt dan toelating van de scheidsrechter om handmatig in te grijpen om het probleem te
verhelpen. Dit mag door de robot te verplaatsen zonder de beoogde bewegingsrichting van de robot
te wijzigen! Het aantal keren dat een correctie moet gebeuren zal opgenomen worden in de
eindrangschikking door telkens een straftijd van 30 seconden op te nemen.
De scheidsrechter mag de robot niet aanraken.


Batterij
Het is NIET toegelaten om tijdens de wedstrijdronde nog aanpassingen (zowel hardware- als
softwarematig) te doen aan de robot. Het is wel toegelaten om vlak voor de aanvang van de
wedstrijd de batterijen te vervangen.


Winnaar
a. De winnaar is de robot die met de kortste tijd (binnen de 3 minuten) aankomt in de stopzone.
b. Als er geen enkele robot de stopzone binnenkomt, dan wordt er gekeken naar de robot die
Het dichtste bij de stopzone komt en dat het duidelijk is dat de robot weet dat het relatief ten
opzichte van de stopzone is, zonder dat de eigenaar de robot heeft aangeraakt. De afstand wordt
gemeten met een rolmeter als kortste afstand tussen voorkant van de robot en de ingang van de
stopzone.
c. Ingeval van ex aequo zal de robot met de kleinste massa winnen